هر چه بادا باد

امتحانم را گند زدم…
گند… يعني نمي دونم چطوري بايد بگم كه گند زدم…
همه شاكي بودند، منم شاكي بودم ولي واقعآ سخت نبود… يعني كافي بود كه فقط دوروز براي اين درس سه واحدي وقت مي گذاشتم ولي دريغ كه انگار نه انگار…
واقعآ مثل خنگ‌ها مي مونم… مثل احمق‌ها !!!
تصميم قطعي خودم را گرفتم، خيلي جدي… ميخوام برم سربازي…
بعدشم هر چي كه پيش اومد…
هر چه بادا باد…

Advertisements