خانه ایی که اخراجی داشت

سيعم مبني بر اينكه بتونم مصاحبه با خانم علي نژاد را منتشر كنم را كردم، ولي به دلايلي كه تقريبأ بايد آنها را منطقي بدونم اين مصاحبه اجازة پخش داده نشد(البته نه اينكه داده نشد، يه چيزي توي اين مايه ها)…تقريبأ چند ساعت(نگفتم فردا، چون تقريبأ 17 ساعت) بعد از هك شدن وبلاگ جديد مسيح علي نژاد(پويان) يك صحبت كوچيك داشتيم، كه كلي روي من تأثير گذاشت.اين خانم كه داستاني بس طولاني براي خود دارد(البته در مجلس هفتم)… بدون هيچ دليل منطقي و قانع كننده ايي از مجلس اخراج شد… البته اين نكته را هم بايد ذكر كنم كه دليل اخراج ايشون را وصله هاي نامربوط از قبيل طنازي و عشوه گري دانستند!!! كه البته اين فقط بهانه ايي بود براي اخراج ايشان، كار اصلي و جالب توجه علي نژاد، انتشار عيدي نمايندگان مجلسي بود! كه از قرار معمول كمي بيش از انتظار مجلس(آن هم مجلس هفتم و خانة ملت) بود!!! رقم قابل توجهي كه تقريبأ اكثرغريب به اتفاق اين آقايون را برآشفته كرد و باعث اخراج يك ايراني از صحن خانة ملت كرد!!!در صحبتي كه با ايشان داشتم،علي نژاد را يك خبرنگار سمج و جالبي برايم تصوير شد، كه بسيار به كار و حوزة خودش عشق مي ورزد و با اينكه از مجلس اخراج شده بود اصرار عجيبي بر ماندن در اين حوزه داشت؟ كه براي خودم هم جالب توجه بود!!!با اينكه اين صحبت ها تقريبأ، به بيش از شش روز پيش بر مي گردد ولي به طور اتفاقي نوشتة جالبي را خواندم كه برايم بسيار جالب بود كه خانة ملت چه جالب شده در اين دورة هفتم…نوشتة زير كه مربوط به خبرگزاري آفتاب است را بخوانيم تا شايد دلايلم را در اين مورد كه هر چند كوچك است درك كنيد: Continue reading